نقش کارشناس رسمی دادگستری جرایم رایانه ای در شناسایی سرقت اطلاعات رایانه ای

 تعریف سرقت رایانه ای ازنظرکارشناسان رسمی دادگستری جرایم رایانه ای

به گفته ی کارشناسان رسمی دادگستری جرایم رایانه ای پیشرفت جامعه وتکنولوژی باعث شده است که سرقت شکل جدیدتری به خود بگیردو ازمعنای قبل خودکه به معنای ربودن شی ای بوده است حالت جدیدتری پیداکندوبه معنای ربودن اطلاعات وداده هاشود.سرقت رایانه ای به این معناست که فرداطلاعات وداده هاراازسیستم فرددیگری بازوروتهدید وبه صورت غیرمجاز سرقت کنداین سرقت به دوصورت امکان پذیرمی باشدیافرداطلاعات رااز سیستم cutمیکندکه دراین صورت اطلاعات کلاازسیستمش حذف می شودویااینکه فرداطلاعات رادرسیستم خودکپی میکند که دراین صورت هم سارق وهم صاحب سیستم اطلاعات رادارندکه کارشناسان رسمی دادگستری  جرایم رایانه ای براین موارد نظارت دارندوجرم هرکدام رامشخص می کنند.

مجازات سرقت های رایانه ای ازنظرکارشناسان رسمی دادگستری جرایم رایانه ای

طبق ماده ۷۴۰قانون تعزیرات اگه عین داده هادراختیارفردباشد وسارق آنهاراکپی کرده باشدجزای نقدی بین ۱ ملیون ریال تا۲۰ملیون ریال واگرداده هاازسیستم صاحب حذف شده باشد وسارق آنهاراکات کرده باشدبه حبس ازنوده ویک روزتایک سال ویاجزای نقدی ازپنج ملیون ریال تابیست ملیون ریال ویاهردومحکوم خواهدشد.

شرایط سرقت رایانه ای

به گفته ی کارشناسان رسمی دادگستری جرایم رایانه ای زمانی میتوان به این نوع سرقت،سرقت رایانه ای گفت که فردی که سرقت راانجام داده است دارای عقل وبلوغ و علم کافی واختیار باشد درغیراین صورت فرد مجرم شناخته نمیشودهمچنین داده های فرددیگررابازوروتهدیدوغیرمجازسرقت کندواین کارتوسط رایانه ودرفضای مجازی نیزانجام شده باشد.

 

عناصرتشکیل دهنده سرقت رایانه ای ازنظرکارشناس رسمی دادگستری جرایم رایانه ای

طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری جرایم رایانه ای برای اینکه یک جرم اتفاق بیافتدنیازبه ۳ رکن اصلی می باشدکه این سه رکن عبارتنداز عنصرقانونی،مادی وروانی

 

تفاوت جعل سنتی وجعل رایانه ای ازنظرکارشناس رسمی دادگستری جرایم رایانه ای

درجرم سنتی عنصراصلی جرم مادی است ومرتبط باابزارهایی مثل کاغذوقلم وسند می باشد مثلا ساختن مهراشخاص رسمی یاجعل امضا

امادرجرم رایانه ای قسمت اصلی جرم اطلاعات وداده هاهستند.وعنصرجرم دیجیتالی می باشد

درسرقت سنتی موضوع جرم یک شی ای است که دارای ارزش مالی می باشد امادرسرقت رایانه ای موضوع جرم اطلاعات وداده هایی هستندکه ممکن است دارای ارزش مالی باشد ویاممکن است فاقدارزش مالی باشند

تفاوت سرقت رایانه ای وکلاهبرداری رایانه ای ازنظرکارشناسان رسمی دادگستری جرایم رایانه ای

به گفته ی کارشناس رسمی دادگستری جرایم رایانه ای هم کلاه برداری رایانه ای وهم سرقت رایانه ای ازانواع جرایم رایانه ای هستندامادرکلاهبرداری رایانه ای فردبه دنبال این است که بااستفاده ازرایانه منفعت مالی بدست آوردمثلامبلغی راازحساب دیگران به حساب خودواریزمیکند ولی درسرقت رایانه ای اطلاعات فردی دیگری راسرقت میکندکه ممکن است دارای ارزش مالی باشدوممکن است ارزش مالی هم نداشته باشد.